Lava Tabi PodCast

EP.7 — อยากไปพิชิตภูเขาไฟฟูจิ ต้องเตรียมตัวยังไง !

June 4, 2019

1. เริ่มต้นวางแผน ไปพิชิต ภูเขาไฟฟูจิ ! 

2. เลือกเส้นทางไหนดี ? มีกี่เส้นทาง

3. ควรไปปีนตอนไหนดี ?

4. อุปกรณ์ล่ะ ต้องเตรียมอะไรบ้าง ?

5. ข้อมูล อื่นๆ ทั่วไป